logo
ฐานข้อมูล : วัดบ้านก่อ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

หัวข้อ : วัดบ้านก่อ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ชื่อเรื่อง : วัดบ้านก่อ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

สถานที่ : วัดบ้านก่อ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

วันที่บันทึก : 2017-09-07

ผู้บันทึก : นายนริศ ศรีสว่างรายละเอียด

ด้วย อ.วิถี พานิชพันธ์ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ โครงการจัดตั้งสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทนาเขตสารสนเทศพะเยาในขณะนั้น ได้เป็นหัวหน้าโครงการอนุรักษ์วิหารวัดบ้านก่อ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยความร่วมมือจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับโครงการจัดตั้งสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทนาเขตสารสนเทศพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินการจากกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม สถานทูตอเมริกัน ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548-2550
[update : 2017-09-07 14:30:39]

รูปภาพประกอบ

© 2016 โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690