logo
ฐานข้อมูล : ภาพงานศิลปกรรมภาคเหนือของไทย

หัวข้อ : ภาพงานศิลปกรรมภาคเหนือของไทย

ชื่อเรื่อง : ภาพงานศิลปกรรมภาคเหนือของไทย

สถานที่ : ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ศรีสัชนาลัย แพร่ น่าน)

วันที่บันทึก : 2017-09-07

ผู้บันทึก : นายนริศ ศรีสว่างรายละเอียด

ภาพถ่ายนี้ได้บันทึกภาพในระหว่างการนำนิสิตวิชาศิลปะไทย รุ่นที่ 1 สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ลงพื้นที่ทัศนศึกษาตัวอย่างงานศิลปกรรมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่ง อ.วิถี พานิชพันธ์ เป็นผู้นำบรรยายถ่ายทอดความรู้ และนายนริศ ศรีสว่าง เป็นผู้สอนในรายวิชา (พ.ศ.2551)
[update : 2017-09-07 14:38:01]

รูปภาพประกอบ

© 2016 โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690