logo
ฐานข้อมูล : ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไต ไตขึน พ.ศ.2552

หัวข้อ : ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไต ไตขึน พ.ศ.2552

ชื่อเรื่อง : ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไต ไตขึน พ.ศ.2552

สถานที่ : เชียงตุง

วันที่บันทึก : 2017-09-29

ผู้บันทึก : นายนริศ ศรีสว่างรายละเอียด

ภาพจากการดำเนินโครงการเก็บข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไต พ.ศ.2552 ของโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
[update : 2017-09-29 16:51:10]

รูปภาพประกอบ

© 2016 โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690