logo
ฐานข้อมูล : หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเกี่ยวกับพระนาม "พญางำเมือง"

หัวข้อ : หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเกี่ยวกับพระนาม "พญางำเมือง"

ชื่อเรื่อง : หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเกี่ยวกับพระนาม "พญางำเมือง"

สถานที่ : มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่บันทึก : 2018-01-09

ผู้บันทึก : นายนริศ ศรีสว่างรายละเอียด

ศิลาจารึกวัดเชียงหมั้น จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2124 ปรากฏพระนาม "พรญางำเมิอง" ศิลาจารึกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว วัดลี จ.พะเยา ปรากฏพระนาม "ลาวงำเมิง" คำปริวรรตในหนังสือตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี ใช้ "พระญางำเมือง" พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของคำว่า "พญา" ว่า "ผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นหัวหน้า"
[update : 2018-01-09 09:38:58]

รูปภาพประกอบ

© 2016 โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690