logo
ฐานข้อมูล : ศิลปวัฒนธรรมไตดำ พ.ศ.2552

หัวข้อ : ศิลปวัฒนธรรมไตดำ พ.ศ.2552

ชื่อเรื่อง : ศิลปวัฒนธรรมไตดำ พ.ศ.2552

สถานที่ : ตอนเหนือของประเทศลาวและเมืองเดียนเบียนฟูประเทศเวียดนาม

วันที่บันทึก : 2017-09-07

ผู้บันทึก : นายนริศ ศรีสว่างรายละเอียด

สมุดภาพประกอบคำบรรยายเล่มนี้ เป็นการถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากประสบการณ์ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของท่านอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ของโครงการจัดตั้งสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ขณะนั้น ซึ่งได้ดำเนินโครงการเก็บข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไตใน พื้นที่ต่าง ๆ มาตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการนี้ในปี พ.ศ.2550 และดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ.2552 โดยระยะเวลาในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นมีจำกัด เพียงเมืองละ 1 ชม. – 1 วัน เท่านั้น ดังนั้นจึงดำเนินการเก็บข้อมูลเป็นภาพถ่ายเป็นสำคัญ ซึ่งมีนายนริศ ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเป็นผู้ร่วมลงพื้นที่ เก็บข้อมูล และเป็นผู้บันทึกภาพ
ในปี พ.ศ.2557 จึงได้จัดโครงการรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไต ดำเนินการ ถอดความรู้จากอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ โดยให้ท่านบรรยายประกอบภาพถ่ายซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีอยู่ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลมาแล้วนั้น จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้จัดทำเป็นข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รองรับสื่อดิจอตอล เพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับการนำไปบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือการศึกษาค้นคว้า วิจัยต่อยอดต่อไปในอนาคตโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต)
มหาวิทยาลัยพะเยา

[update : 2017-09-07 13:46:36]

รูปภาพประกอบ

© 2016 โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690