logo
ฐานข้อมูล : หนังสือชุดศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไท เล่ม 1 ไทเขินแห่งเชียงตุง

หัวข้อ : หนังสือชุดศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไท เล่ม 1 ไทเขินแห่งเชียงตุง

ชื่อเรื่อง : หนังสือชุดศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไท เล่ม 1 ไทเขินแห่งเชียงตุง

สถานที่ : เชียงตุง

วันที่บันทึก : 2017-09-07

ผู้บันทึก : นายนริศ ศรีสว่างรายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ เป็นการถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากประสบการณ์ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของท่านอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ของโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา ขณะนั้น ซึ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวบางส่วนที่จะแนะนำให้รู้จักกับกลุ่มชาวไทเขินแห่งเชียงตุง ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาความเชื่อ สถาปัตยกรรม ภาษาวรรณกรรม เศรษฐกิจ การดำรงชีพ เครื่องแต่งกายและสิ่งทอ และสายสัมพันธ์ระหว่างไทเขินกับไทยวน
[update : 2017-09-07 14:02:02]

รูปภาพประกอบ

© 2016 โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690