โครงการสนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือกิจกรรมที่ 1

โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไปจัดโครงการสนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือกิจกรรมที่ 1 การอบรมพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไปจัดโครงการสนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือกิจกรรมที่ 1 การอบรมพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยพะเยาในวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดี จารุวรรณ โปษยานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการและนายธีระ ธิวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: chaturong.ch วันที่: 26 Dec 2016 11:26

โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690

แก้ไขเว็บนี้

Facebook