เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเกิดการสร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชนประชาชนในท้องถิ่นสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมได้


1.ศึกษาวิจัย ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนรุ่นหลัง อันจะทำให้เกิดภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม

2.สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแบบบูรณการและยั่งยืน

3.ธุรกิจบริการ ทั้งด้านการท่องเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชน

4.การจัดการวิถีชีวิตชุมชนชาวบ้านให้รองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชนไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือจากสภาวะแวด ล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบเข้ามา

5.สร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน


1.เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวกับการนำคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและธรรมชาติเพื่อเป็นฐานในการสร้างรายได้ทั้งด้านท่องเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรม

2.เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม ในเขตภาคเหนือตอนบน

3.เพื่อกำหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาให้มีส่วนร่วมการพัฒนาในมิติพื้นที่

นายนริศ ศรีสว่าง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(รักษาการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต)

นางรัชช์นันท์ ทำทอง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธีระ ธิวงศ์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจตุรงค์ จำปาเรือง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690

แก้ไขเว็บนี้

Facebook