การประกวดภาพถ่าย ในกิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง”


การประกวดภาพถ่าย ในกิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ช่วงเช้าวันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม ถึง วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลที่ ๑ นายสุทธิพงศ์ อำไพ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ ๒ ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ ๓ ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ๑ นายวศิน ไชยเมือง ได้รับรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ๒ นายศุภชัย หันทนนท์ ได้รับรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดยจะมีการมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ในงานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง" โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2562 ต่อไป

คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดภาพถ่าย ได้แก่

. อ.สันติ ศิริคชพันธุ์ ผอ.หอศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

. อ.ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

. นายปราการ บุญมาวงศ์ นักวิชาการช่างศิลป์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: naris.sr วันที่: 11 Apr 2019 19:35
โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690
e-mail : lanna.universityofphayao@gmail.com

แก้ไขเว็บนี้

Facebook