นำเสนอรายงานผลการวิจัย "ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่านเวียง ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์"


วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุโกศล เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ซึ่ง นายนริศ ศรีสว่าง รักษาการหัวหน้างานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) ร่วมเป็นนักวิจัย ได้นำเสนอรายงานผลการวิจัย "ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่านเวียง ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์" ที่ได้ดำเนินการมาจนครบระยะเวลา 18 เดือน ในพื้นที่ 14 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองพะเยา ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง อ.พนิดา ฐปนางกูร จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี 4 โครงการวิจัยร่วมนำเสนอ คือ 1.โครงการวิจัยฟื้นใจคนฯ โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 2.โครงการเส้นทางท่องเที่ยวรถไฟสายอันดามัน จังหวัดตรัง โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 3.โครงการวงแหวนพหุวัฒนธรรม ไทย จีน มลายู จังหวัดปัตตานี โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 4. โครงการหยั่งรากลึกลุ่มน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย มหาวิทยาลับบูรพา

โดยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาครั้งนี้ ได้มีกลไกความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ในการขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลผลิตและผลกระทบเชิงบวกต่อท้องถิ่น เช่น แผนที่ทางวัฒนธรรม 14 ชุมชน เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม เกิดมูลค่าและคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่วัดประเมินค่าได้มากกว่าเงินลงทุน ชุมชนเกิดการเรียนรู้ที่จะนำเอารากฐานทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นรายได้เสริม ตลอดจนเกิดความตะหนักสำนึกรักในท้องถิ่นของตน

ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้เตรียมการพิจารณาผลงานและการเตรียมนำเสนอโครงการวิจัยระยะที่ 2 เพื่อรับการพิจารณาของบประมาณสนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้นเป็น 2.5 ล้านบาท เพื่อเป้าหมายขยายผลของโครงการไปสู่ เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายปลายทางคือการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนรากฐานทางวัฒนธรรม และการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์บนฐานคิดของความสมดุลทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: naris.sr วันที่: 11 Apr 2019 19:42
โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5446- 6666 ต่อ 3864
โทรสาร 0-5446- 6690
e-mail : lanna.universityofphayao@gmail.com

แก้ไขเว็บนี้

Facebook